Prellplatevekter

Prellplatevekter for veiing av pulver, granulat i lukkede system.

I prellplatevekter benytter man seg av sentrifugal kraften til å måle mengden pulver eller granulat som passerer vekten. Metoden gjør at man er uavhengig av materialets tetthet og kornstørrelse. Disse benyttes for materialflyt spesielt ved pulverhåndtering og der hvor støv faren er stor. Typisk industri er smelteverksindustri, cementindustri og anlegg for produksjon av gjødselprodukter.