european_emc_regulations

EMC kravspesifikasjoner

Den merkes først når den savnes
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

Det er vitenskapelig bevist at de fleste feil og mangler til et produkt skyldes feil i kravspesifikasjonen. Det sier seg selv at hvis det mangler informasjon eller at feil informasjon er benyttet i kravspesifikasjonen, i forhold til det som forventes, er det sannsynlig at forventningene ikke innfris.

En annen selvfølgelighet er at hvis ikke alle krav er med fra prosjektets start vil det bli både vanskeligere og dyrere å legge til ytterligere krav etter at prosjektet har komme et stykke på vei. Disse iakttakelsene gjelder også for et produkts EMC egenskaper: de må være med i det totale kravbildet fra starten på et prosjekt for at kvaliteten skal bli som forventet og ikke minst at kostnadene holdes innenfor budsjettrammer.

EMC er jo en ønsket tilstand: tilstrekkelig gode EMC-egenskaper er nødvendig for at brukerne skal ha tillit til produktet, og EMC-egenskapene legges i kravspesifikasjonene sammen med alle andre egenskaper. Det er under konstruksjonsfasen at hardware konstruktørene implementerer EMC-kravene, noe som senere verifiseres via utprøving. Som kjent finnes det lovforeskrifter innen EMC for sivile produkter, som setter minstekrav til utstyrets EMC-egenskaper. Selv om disse kravene oppfylles er det dermed ikke gitt at produktet er tilstrekkelig robust for å fungere godt nok i miljøet det er beregnet for; strengere krav kan være nødvendig for at brukerne skal være 100% fornøyd. Ytterligere aspekt som man bør ta hensyn til er: er produktet sikkert? Kan det stoles på? Kan produktet medvirke til at farlige situasjoner kan oppstå som resultat av for dårlig EMC-egenskaper?

Det hviler et stort ansvar på den som skriver kravspesifikasjoner for et produkt: Alt skal være med. Spesifikasjonsforfattere kan trenge hjelp fra spesialister nå det gjelder forskjellige egenskaper, for eksempel at EMC-kravene skal være tilstrekkelig omfattende og optimale.

I samarbeide med vår svenske partner EMC Services tilbyr Nortelco Electronics sine kunder å finne fram til prosjektrelaterte EMC-spesifikasjoner basert på minimumskrav i henhold til lovgivningen (for eksempel CE regler) basert på kundens forventninger med hensyn til robusthet og pålitelighet, (el miljørelaterte krav) og eventuelle krav til sikkerhet. EMC spesifikasjonene bygger på en behovsanalyse som gjennomføres for hvert enkelt prosjekt. Analysen kan ha behov for støtte i beregninger og målinger, noe som kan inngå i spesifikasjonsoppdraget.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON